నాన్న….

0

నాన్నకి అంకితం
———————————————-
అమ్మ .. ప్రపంచానికి నిన్ను పరిచయం చేస్తుంది.
నాన్న .. ప్రపంచాన్ని నీకు పరిచయం చేస్తాడు.
జీవితం అమ్మది — జీవనం నాన్నది .

ఆకలి తెలీయకుండా అమ్మ చూస్తుంది .
ఆకలి విలువ తెలిసేలా నాన్న చేస్తాడు .
అమ్మ భద్రత — నాన్న బాధ్యత .

పడిపోకుండా పట్టుకోవాలని అమ్మ చూస్తుంది.
పడినా పైకి లేవాలని నాన్న చెప్తాడు .
నడక అమ్మది — నడవడిక నాన్నది .

తన అనుభవాలను విద్యలా బోధిస్తుంది అమ్మ.
నీ అనుభవమే విద్య అని తెలిసేలా చేస్తాడు నాన్న .
అమ్మ అలోచన— నాన్న ఆచరణ.

అమ్మ ప్రేమను నీ పసిప్రాయం నుండే తెలుసుకోగలవు.
కానీ ….
నాన్న ప్రేమను నువ్వు నాన్నవు అయ్యాకే తెలుసుకోగలవు

Comments are closed.