తెలివిమంతుడు. (కథ)

0

ఒక చేపలు పట్టేవాడు ఒక చేపను పట్టుకుని మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు.
ఆ చేపను మహారాజుగారికి సమర్పించి ఇలా అన్నాడు…….
” మహారాజా! ఈ చేప చాలా ప్రత్యేకమైనది……..ఇది మీదగ్గర ఉంటేనే బాగుంటుంది.” అన్నాడు.
చేప చాలా బాగుందని రాజుగారు ముచ్చటపడి ఆ చేపను తీసుకుని అతనికి 5000 వరహాలు ఇచ్చాడు……అదిచూసిన మహారాణికి చిన్న చేపకు

5000 వరహాలు ఇవ్వడం నచ్చలేదు.రాజుగారితో ఇలా అంది.
” మహారాజా! చేపను తెచ్చి ఇచ్చిన అతనికి 5000 వరహాలు ఇవ్వడం
నాకు నచ్చలేదు. ఆ చేపను ఇచ్చేసి ఆ వరహాలను వెనక్కు తీసుకోండి” దానికి మహారాజు ఇలా అన్నాడు.
” ఒక చేపలు పట్టి బ్రతుకుతున్న వ్యక్థికి ఇచ్చిన కానుకను వెనక్కి తీసుకోవడం మంచిదికాదు. ఆ ఆలోచన మానుకో “కానీ రాణి ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు. ఎలాగైనా వరహాలను వెనక్కు 
తీసుకోవాలని రాజుగారిని ఒత్తిడిచేసింది. చేసేదేంలేక రాజుగారు

ఒప్పుకుని ఎలా వెనక్కుతీసుకోవాలో చెప్పమని రాణినే అడిగారు. దానికి రాణి ఇలా అన్నది.
” చేప ఆడదో ……….మగదో అడిగి తెలుసుకోండి…వాడు ఆడది అంటే మాకు మగ చేపకావాలి అనీ………….మగచేప అని అంటే
మాకు ఆడచేపలే కావాలని చెప్పి తెలివిగా చేపను వెనక్కి ఇచ్చి వరహాలు వెనక్కు తీసుకుందాం ”
రాజుగారు ఆ చేపలు పట్టే వాణ్ణి పిలిచి చేప ఆడదా మగదా అని అన్యమనస్కంగా అడిగాడు . దానికి ఆ చేపలు పట్టెవాడు ఇలా సమాధానం యిచ్చాడు.
” మహారాజా! ఆడచేప కాదు……….మగచేపకాదు. చాలా వింతైనచేప కాబట్టే మీకు ఇచ్చాను “అన్నాడు.
ఆ సమాధానానికి మెచ్చి రాజుగారు మరొక 5000 వరహాలు ఇచ్చాడు, అలా ఇస్తున్నప్పుడు ఒక వరహా జారి కిందపడిపోయింది. దానికోసం
అతను వెదుకుతుండగా మహారాణి మళ్ళి ఇలా అన్నది.
” చూశారా! మహారాజా! వాడి పిసినారితనం…….లేకితనం.ఒక్క వరహా కోసం వెతుకుతున్నాడు .మిమ్మల్ని ఎలా బురిడీ కొట్టించి మరొక 5000 వరహాలు 
కొట్టేశాడు. అతన్ని అడగండీ”
రాజు గారు అతన్ని ఇలా అడిగడు ” నీకు 10000 వరహాలు వచ్చాయి కదా!
మళ్ళీ కిందపడిపోయిన ఒక్క వరహా కోసం ఎందుకు అంతలావెతుకుతున్నావు.?”
దానికి ఆ చేపలు పట్టేవాడు ఇలా సమాధానం చెప్పడు.
” మహారాజా! నాకు , నా కుటుంబానికి సరిపడా సంపాదనను మీరే నాకు కల్పిస్తున్నారు. అలాంటి మీరంటే చాలా గౌరవం మాకు.

ఆ వరహా మీద మీ రూపు ఉంటుంది కదా! పొరపాటునకూడా

దాన్ని ఎవరూ తొక్కడం నాకు ఇష్టంలేదు మహారాజా! అందుకే

ఆ ఒక్క వరహాను వెతుకుతున్నాను. క్షమించండి మహారాజా! అది విన్న మహారాజు మరొక 5000 వరహాలు కానుకగా ఇచ్చి పంపించారు.

నీతి: మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవారిని తక్కువగా అంచనావేయకూడదు. చదువుకోకపోయినా వారికి తెలివితేటలు

ఉండవనీ, బాగా చదువుకున్నాము కాబట్టి బాగా తెలివి తేటలు ఉంటాయని అభిప్రాయానికి రాకూడదు.కొంతమందికి జీవితమే ఎన్నో తెలివితేటలను అనుభవాలతో కూడిన శక్తి యుక్తులను ఇస్తుందని తెలుసుకోవాలి

Comments are closed.