డబ్బుతోనూ, అధికారం తోనూ పొందలేనివి ప్రేమతో చాలా పొందగలం

0

ప్రదీప్ ఎప్పుడూ ఒక ముసలామె దగ్గర కమలాలు కొంటాడు.

ఆ రోజు కూడా కొన్నాడు.ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చేశాడు. సంచీలోనుండి ఒక కమలా తీసి వలిచి ఒక తొన తిన్నాడు. “అబ్బా! ఎంత పుల్లగా ఉందొ! ఈ పండు వద్దు. నువ్వే తిను” అంటూ వలిచిన పండును ఆ ముసలామెకు ఇచ్చేశాడు. ఆమె మిగిలిన తోనలలోనుండి ఇంకో తోన తీసి తింది.

“అదేమిటి బాబూ! ఇంత తియ్యగానే ఉంటేనూ! “అంటూ ఉంటె,…. “నాకు ఒద్దు నువ్వే తిను” అంటూ వచ్చేశాడు. కూడా వస్తున్న రాధిక అడిగింది.

“అదేమిటండీ ! రోజూ ఆమె దగ్గరే కొంటారు. ఆమె తియ్యటివే ఇస్తోంది. అయినా రోజూ పుల్లగా ఉంది అని ఒక పండు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు. అదేమీ తెగులూ?”

“ఆమె అన్ని పళ్ళను అమ్ముతుంది. కానీ ఒక్కపండు ఎప్పుడూ తినదు. అందుకే మా అమ్మకే పెడుతున్నా అనుకుంటూ రోజూ ఎదో ఒక వంక పెట్టి ఒక పండు ఆమె తినేలా చేస్తున్నా” కళ్ళల్లో కదులుతున్న కన్నీరు రాధికకు కనబడకుండా దాచుకుంటూ అన్నాడు ప్రదీప్ .

ఇక్కడ పక్కనే పళ్ళు అమ్ముతున్న అతడు అడుగుతున్నాడు .

ఏమిటక్కా! రోజూ ఆయనకు ఎక్కువ పళ్ళు తూస్తావూ? ఆయనేమో నీకు అందులోంచి ఒకటి తీసి వలిచి ఇస్తాడూ! ఎందుకు అలా ఎక్కువ తూస్తావూ?

” అతను నా మీద ప్రేమతో నేను పళ్ళు తినాలి అని అలా చేస్తున్నాడు. నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నాడు. అతడికి నా మీద ఉన్న ప్రేమ వలన ఆ తక్కెడ అలా ఎక్కువ తూగుతుంది అంతే కానీ నేను తూచడం లేదు” అంది ఆ ముసలామె

జీవితం లో ఇటువంటి ఆనందాలు కొద్ది మందికే సాధ్యపడతాయి. డబ్బుతోనూ, అధికారం తోనూ పొందలేనివి ప్రేమతో చాలా పొందగలం ఏమంటారు.

Comments are closed.